Fugleliv på Fanø

Afstand: 3.75 Km

Vadehavets forskellige levesteder for dyr og planter har hver deres særlige betydning for ynglende og trækkende vandfugle. 

For over 50 vandfuglearters vedkommende er Vadehavet af afgørende betydning. Man regner med, at mere end 10 millioner individer passerer Vadehavet under trækket.

Fuglekøjerne på Fanø
Fuglekøjerne på Fanø er et særligt stykke kulturhistorie og en naturoplevelse, som ikke findes  ret mange steder i Danmark.

En fuglekøje er en større anlagt fælde - bestående af en dam med fangstkanaler  - beregnet på fangst af vildænder. Som det eneste sted i Danmark blev der på Fanø anlagt fire fuglekøjer.

Albue Fuglekøje
Beliggende i et naturskønt og fredet område ud til Albuebugten. Den fungerer i dag som et arbejdende museum. Albue Fuglekøje er i privateje og normalt lukket om vinteren.

Sønderho Gamle Fuglekøje
Netop blevet sat i stand. Der er etableret en fast udstilling, der fortæller om fuglekøjerne, naturen og fuglelivet. Fra fugletårnet er der en fantastisk udsigt over Vadehavet. Fuglekøjen er åben daglig året rundt for publikum. (Husk at lukke porten efter dig). Gratis adgang.

Tørlagte vader
Ved lavvande, når vaderne tørlægges, opsøges de føderige områder af tusindvis af vadefugle, f.eks. almindelig ryle, islandsk ryle og lille kobbersneppe samt af flere arter af svømmeænder og gæs. Fuglene "tanker op" inden rejsen til yngleområderne i Nordskandinavien, Sibirien og Grønland eller undervejs til overvintringslokaliteterne længere mod syd.

De store muslingebanker i Vadehavet er en vigtig føderessource for bl.a. ederfugl og strandskade. Også forlandsarealer og lokaliteter bag digerne har stor betydning som 'spisekammer' for især gråand, pibeand og spidsand samt for kortnæbbet gås, knortegås og bramgås.

Natravnen
Natravnen minder på mange måder om en ugle, der er aktiv om natten. Man kan ikke se den, men høre dens karakteristiske knurren eller brummen. De bedste chancer for at opleve natravnen er i Fanø Klitplantage på lune aftener i maj, juni og juli. Fra omkring solnedgang og et par timer frem. 

Mød naturen på Fanø
Ude i naturen, er "mødet" det vigtigste. Mødet med dyr, planter, naturfænomener, landskaber og med de andre mennesker, der færdes i naturen. Mødet skaber naturoplevelsen.Opdateret af: Vadehavskysten  | info@vadehavskysten.dk
Fuglene på Fanø er gode venner Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten
Albue Fuglekøje Fanø Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten
Fugle i vandkanten på Fanø Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten
Svane i luften over Fanø Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten
Fugle i en af Fanøs mange søer Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten
Fasan på Fanø Fotograf: Destination Vadehavskysten Copyright: Destination Vadehavskysten